همبستگی با جنبش دادخواهی در دانمارک- كپنهاگ و آرهوس

همبستگی با جنبش دادخواهی در دانمارک- كپنهاگ و آرهوس

14مرداد 1396

روز شنبه ۱۴ مرداد جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در دانمارک( کپنهاگ و آرهوس) در همبستگی با جنبش بین المللی دادخواهی قتل عام شهیدان ۶۷ – و فراخوان به محاکمه سران رژیم آخوندی به خاطر قتل عام سی هزار زندانی سیاسی مجاهد دو تظاهرات در کپنهاگ و آرهوس برگزار کردند.

Read More