تظاهرات و آکسیون در حمایت از جنبش دادخواهی قتل عام۶۷

تظاهرات و آکسیون در حمایت از جنبش دادخواهی قتل عام۶۷

تظاهرات و آکسیون در حمایت از جنبش دادخواهی قتل عام۶۷

به دعوت جوامع ایرانیان مقیم انگلستان گردهمایی و تظاهراتی در روز شنبه دوم سپتامبر، در میدان معروف ‌ترافالگار در مرکز شهر لندن و خیابان اصلی منتهی به پارلمان برگزار گردید. Read More

حمایت حامیان مقاومت در سوئد از جنبش دادخواهی قتل عام۶۷

روز شنبه ۱۱ شهریور،جمعی از هواداران مجاهدین و حامیان مقاومت در استکهلم تجمعی برگزار کردند و در طی آن، از سازمان ملل متحد خواستار محاکمه آمران و عاملان قتل عام۶۷ و سران رژیم آخوندی بخاطر جنایت علیه بشریت در دادگاههای بین المللی، شدند