گل‌گذاری و تجدید عهد با شهدای راه آزادی و سربه‌داران قتل‌عام۶۷

گل‌گذاری و تجدید عهد با شهدای راه آزادی و سربه‌داران قتل‌عام۶۷

جمعی از خانواده ها و هواداران مجاهدین در آخرین پنجشنبه سال و در آستانه سال نو بر مزار شهیدان راه آزادی حاضر شدند.

آنها با گل‌گذاری بر مزار شهیدان راه آزادی و مزار خاوران که نماد جاودان سی هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ است همچنین با زیارت بهشت زهرا و مزار شهیدان در سایر شهرهای میهن درآستانه سال نو با این شهیدان تجدید عهد کردند.