پروین فیروزان از شاهدین قتل عام 67

پروین فیروزان از شاهدین قتل عام 67 از خاطرات خود برایمان میگوید