همبستگی جهانی با جنبش دادخواهی قتل عام تابستان 67 در میدان باستیل پاریس

همبستگی جهانی با جنبش دادخواهی قتل عام67 به پیش میرود و در کشورهای مختلف حامیان مقاومت و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران ، در همبستگی با این کارزار با برپایی تظاهرات و آکسیون ها ، یاد و خاطره ۳۰ هزار شهید این قتل عام را گرامی میدارند .


تابستان 67 هرگز از خاطره  هیچ ایرانی آزاده و مبارز و مجاهدی پاک شدنی نیست .
در تاریخ 7 مهر 96 ، جمعی از حامیان مقاومت در همبستگی با کازار بین المللی جنبش دادخواهی قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی مجاهد در تابستان 67، تظاهرات و آکسیون روشنگرانه ایی در میدان باستیل پاریس ،بر پا نمودند.
در این تظاهرات شخصیت هایی مانند آقای ژیلبر میتران به سخنرانی پرداختند. سپس آکسیون هایی بمنظور نشان دادن سمبلیک صحنه های اعدام های جمعی به نمایش گذاشته شد. میدان به عکس قتل عام شدگان مزین شده بود.
در بیانیه پایانی تظاهرات، شرکت کنندگان خواستار محاکمه سران رژیم آخوندی بخاطر جنایت علیه بشریت در محاکم بین المللی شدند.