همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام شهیدان ۶۷ در رم

افشاگری جنایت علیه بشریت رژیم ضدبشری ولایت فقیه حاکم بر ایران – فراخوان به محاکمه بین المللی سران رژیم آخوندی حاکم بر ایران بخاطر جنایت علیه بشریت

همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام شهیدان ۶۷ در رم

همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام شهیدان ۶۷ در رم