همبستگی با جنبش دادخواهی در دانمارک- كپنهاگ و آرهوس

همبستگی با جنبش دادخواهی در دانمارک- كپنهاگ و آرهوس

14مرداد 1396

روز شنبه ۱۴ مرداد جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در دانمارک( کپنهاگ و آرهوس) در همبستگی با جنبش بین المللی دادخواهی قتل عام شهیدان ۶۷ – و فراخوان به محاکمه سران رژیم آخوندی به خاطر قتل عام سی هزار زندانی سیاسی مجاهد دو تظاهرات در کپنهاگ و آرهوس برگزار کردند.

همبستگی با جنبش دادخواهی در دانمارکهمبستگی با جنبش دادخواهی در دانمارکهمبستگی با جنبش دادخواهی در دانمارکهمبستگی با جنبش دادخواهی در دانمارکهمبستگی با جنبش دادخواهی در دانمارکهمبستگی با جنبش دادخواهی در دانمارکهمبستگی با جنبش دادخواهی در دانمارکهمبستگی با جنبش دادخواهی در دانمارک

همبستگی با جنبش دادخواهی در دانمارک