همبستگی با جنبش دادخواهی در کانادا – مونترال

16مرداد 1396

همبستگی جمعی از هوادران مجاهدین خلق با جنبش دادخواهی – قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد در تابستان ۶۷ – کانادا – مونترال