همبستگی با جنبش دادخواهی در استراليا- سیدنی

همبستگی با جنبش دادخواهی در استراليا- سیدنی

جمعی از هواداران مقاومت ايران در سیدنی (استرالیا) در محکومیت موج فزاینده اعدامهای حكومت ايران و سرکوب وحشیانه اقشار مختلف، یک تظاهرات در مرکز شهر برگزار کردند.

 

شرکت کنندگان همچنین با کارزار بین المللی جنبش دادخواهی قتل عام شهیدان تابستان ۶۷ – اعدام ۳۰ هزار زندانی سیاسی توسط سران حكومتي، همبستگی خود را اعلام کردند.


همبستگی با جنبش دادخواهی در استرالیا - سیدنیهمبستگی با جنبش دادخواهی در استرالیا - سیدنیهمبستگی با جنبش دادخواهی در استرالیا - سیدنیهمبستگی با جنبش دادخواهی در استرالیا - سیدنیهمبستگی با جنبش دادخواهی در استرالیا - سیدنیهمبستگی با جنبش دادخواهی در استرالیا - سیدنی