همبستگی با کارزار بین المللی جنبش دادخواهی در اتریش- وین

همبستگی با کارزار بین المللی جنبش دادخواهی در اتریش- وین

21مرداد 1396

همبستگی جمعی از حامیان مقاومت در وین با کارزار بین المللی جنبش دادخواهی – محاکمه سران رژیم آخوندی بخاطر جنایت علیه بشریت

همبستگی با کارزار بین المللی جنبش دادخواهی در اتریش - وینهمبستگی با کارزار بین المللی جنبش دادخواهی در اتریش - وینهمبستگی با کارزار بین المللی جنبش دادخواهی در اتریش - وین