ذكرالله احمدي

ذكرالله احمدي

سمت در قتل عام 1367:   حاكم شرع

سمت و شغل كنوني:   رئيس حوزه علميه

سوابق و نقش جنايتكار در قتل سال 1367:

وي در جريان قتل عام حاكم شرع استان بوده، و تمامي احكام اعدام ها را صادر كرده است.