محمدعلی زنجیره ای

محمدعلی زنجیره ای

سمت در قتل عام 1367:   مسئول زندان

سمت و شغل كنوني:  مشاورعالي رئيس سازمان زندانها      

وي در جريان قتل عام هاي سال 67 در  اصفهان نقش داشته است

وي در فروردين 1390 توسط اتحاديه اروپا بدليل نقض حقوق بشر تحت عنوان مسئولان سازمان زندانهاي كشور، تحت تحريم قرار گرفته است .