قاضي طباطبائي

قاضي طباطبائي

سمت در قتل عام 1367:  حاکم شرع

سمت و شغل كنوني:

قاضي طباطبايي بعنوان حاكم شرع در قتل عام 67 دهها مجاهد را كه در زندان بودند قتل عام كرد كه گفته ميشود حتي يك نفر هم زنده نمانده است.  همچنين حداقل 11 هوادار مجاهد (اسامي موجود است) را كه از زندان آزاد شده بودند در جريان قتل عام ها مجددا دستگيرشده بودند، به زندان آورده و در دوران قتل عام 67 اعدام ميكند.