حسین موید عابدی

شمس الدین کاظمی (دزفول)

سمت در قتل عام 1367:  رئیس زندان

سمت و شغل كنوني:                                                      

شمس الدین کاظمی  عضو كميسيون مرگ  در قتل عام 67  در زندان یونسکو دزفول بود، وي به اتفاق علي آوايي دادستان و ناصر كه  نماينده اطلاعات بود، زندانيان  را  دادگاهی شبیه دادگاههای صحرایی و با پرسش از زندانيان مجاهدين كه حاضريد به جنگ با مجاهدين برويد؟ تعيين تكليف ميكردند، در صورت جواب منفي بلافاصله حكم اعدام را جاري ميكردند.