سید محمد حسن مرعشی شوشتری

سید محمد حسن مرعشی شوشتری

سمت در قتل عام 1367: عضو شورایعالی قضایی

سمت و شغل كنوني: درسال 1387 مرده است

از  مرعشی شوشتری بعنوان يكي از پايه گذاران اصلي قوه قضاييه نام برده ميشود، وي  درسال 1361 وارد تشكيلات قضايي اهواز در خوزستان شد، ابتدا حاكم شرع و سپس  رياست  دادگاه انقلاب را برعهده گرفت و تا سال 1363 در اين سمت بود، وي در محاكمه و اعدام مخالفان خوزستان بين سالهاي 61 تا 63 نقش داشته است. وي بعداز خروج از شورايعالي قضايي مدتي در ديوانعالي كشور و  عضو مجلس خبرگان  بود.