سيدعليرضا آوايي

سيدعليرضا آوايي 

سمت در قتل عام 1367:  دادستان انقلاب دزفول

سمت و شغل كنوني: (درتيرماه95 )رئيس دفتر بازرسي ويژه رييس جمهور                        

وي بعد از دريافت حكم كشتار از خميني، اصلي ترين نفر اعدام ها و كشتارها در زندان يونسكو دزفول بوده است، و بسيار بي رحم توصيف شده است، محمدرضا آشوغ(م ل)  یکی از زندانيان كشتار67 گفته كه به چشم خود ديده كه به دستور آوايي «پشت حیاط خلوت این زندان (یونسکو)محوطه‌ی پرت افتاده‌ای وجود داشت که زندانیان خردسال (زير18سال) را دو یا سه نفره در این محل اعدام می‌کردند…. )