سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

سمت در قتل عام 1367:   رئيس شورايعالي قضايي كشور

سمت و شغل كنوني:  رئيس حوزه علميه مفيد و مرجع تقليد

وي اولين حكم  براي قتل عام را از خميني دريافت كرد و  در جريان جزييات كشتارهاي سال 67 قرار داشت، وي عاليترين مقام قضايي براي اجراي قتل عام 30هزار مجاهد و مبارز در سال 1367 بوده است.