سيد احمد قتيل زاد

سيداحمد قتيل زاد

سمت در قتل عام 1367:   حاكم شرع بندرانزالي و غرب گيلان

سمت و شغل كنوني:  امام جمعه بندرانزلي بود (درسال 92 مرده است)                 

با حكم مسنقيم خميني قتيل زاد حاكم شرع  رژيم در مقطع قتل عام ها  درشهرهاي صومعه سرا،آبكنار، فومن، پرسر وانزلي در استان گيلان بود، كه در تردد به اين شهرها حكم اعدام را صادر ميكرد. وي بمدت 16 سال مديركل دادگستري گيلان بود و چندين سال قاضي ديوانعالي كشور بود. وي آخوند بسيار سفاكي بود و در بين زندانيان به  قاتل زاده مشهور بود.