رضا صرامي

رضا صرامي

سمت در قتل عام 1367:   رئيس زندانهاي خوزستان

سمت و شغل كنوني:  تا شش ماه قبل معاون بازرسي كل كشور بود (بازنشست شده)                       

از سال 1364 تا 1375 مديركل زندانهاي خوزستان بود، وي مسئول اجراي اعدام تمامي كشتار هاي زندانيان در خوزستان بوده است،  وي قبل از شروع اعدام ها همه زندانيان را جمع كرده و به مجاهدين زنداني گفت: شما منافقيد و حكمتان اعدام است ، به گروههاي چپ نيز ابلاع كرد كه شما مرتد هستيد و حكم مرتد اعدام است.