ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ قتل عام 67

سيد ابراهيم رئيس السادات

 

سمت در قتل عام 1367:  معاون دادستان تهران و از اعضای اصلی کميسيون مرگ

سمت و شغل كنوني:  رئيس آستان قدس رضوي و هيئت رئيسه مجلس خبرگان پنجم

معاون دادستان تهران و از اعضای اصلی کميسيون مرگ، رئيس دادگاه ضدانقلاب رژيم برای گروه های سياسی در مقطع 67 بود.

رئيسی به عنوان رئيس دادگاه ضدانقلاب برای گروه های سياسی مسئول دستگيری، شکنجه
و اعدام اعضای گروه های سياسی به ويژه سازمان مجاهدين خلق ايران می باشد.