ناصر عاشوري قلعه رودخان

ناصر عاشوري قلعه رودخان

سمت در قتل عام 1367:   رئيس زندان سپاه فومن

سمت و شغل كنوني:  نماينده سابق مجلس و مدير عامل شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند 

در جريان قتل عام 67 ، وي عضو هيئت مرگ بود، نفوذ قابل توجه اي روي اعضاي هيئت مرگ داشت، وي در ابتدا تعدادي از زندانيان را بعنوان گروه اول انتخاب و خواست كه ابتدا نفرات انتخاب شده وي  اعدام شوند.