مرتضي اشراقي

مرتضي اشراقي

سمت در قتل عام 1367: دادستان-عضو هيئت مرگ

سمت و شغل كنوني: وكيل در تهران              

سوابق و نقش جنايتكار در قتل سال 1367:

عضو تيم اصلي هيات مرگ است،  كه از خميني حكم مستقيم كشتار  را دريافت كرده بود، حكم قتل چندهزار زنداني مجاهد ومبارز در تهران توسط وي امضاء شده است.

وي درحال حاضر در تهران خيابان نجات الهي (ويلا) يك دفتر وكالت دارد.