مرتضي بختياري

مرتضي بختياري

سمت در قتل عام 1367:   دادستان انقلاب بيرجند

سمت و شغل كنوني:  جانشين رئيس آستان قدس (جانشين رئيسي)        

وي بعنوان دادستان از نفرات اصلي هيئت مرگ در بيرجند در  قتل عام 67 بود.

وي از ابتداي انقلاب در دستگاه قضايي رژيم بوده، پيش از اين رئيس سازمان زندانها، وزير دادگستري دولت احمدي نژاد، معاون دادستان كل كشور بوده است