محمد مقيسه اي (معروف به ناصريان)

محمد مقيسه اي (معروف به ناصريان)

سمت در قتل عام 1367: رئيس زندان گوهردشت در زمان قتل عام زندانيان سياسی

سمت و شغل كنوني: رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب

بنابه گفته بازماندگان قتل عامها ی سال 67 مقيسه اي مستقيما در کشتار زندانیان سیاسی نقش داشت و باعث جانباختن تعداد زیادی از زندانیان سیاسی شد. محمد مقیسه، در دهه 60 با نام “حاج ناصریان” دادیار زندان اوین بود و جنايات زيادي را انجام داده است

وي متهمين را پس از دادگاه چند دقیقه ای و دریافت حکم، آنها را جهت حلق آویز کردن به شوفاژ خانه زندان اوین می برد. او به بی رحمی معروف است.
اتحاديه اروپا طي تصميم مورخ 23 فروردين 1390 (13 آوريل 2011 ) ، محمد مقيسه را به دليل نقشي كه در نقض گسترده و شديد حقوق شهروندان ايراني داشته اند (دردهه 80)، از ورود به كشورهاي اين اتحاديه محروم كرد.