محمد اسماعیل شوشتری

محمد اسماعیل شوشتری

سمت در قتل عام 1367: رئیس سازمان زندان ها

سمت و شغل كنوني: رئيس بازرسی ویژه رئيس جمهوري(تا يكماه قبل)

در قتل عام سال 1367 وي رئيس سازمان زندانها و از اعضاي اصلي هيات مرگ بود. وي بطور مستقيم در تصميم گيري اعدام زندانيان شركت داشت، و نقش بسيار تعيين كننده در اين نسل كشي برعهده داشت. در خاطرات يكي از زندانيان نجات يافته از قتل عام 67 آمده است ”روز چهارشنبه آمدند سراغ ما که به فرعی منتقل شده بودیم حوالی ساعت سه‌ و نیم ظهر من و محمدرضا شهید ‌افتخار را صدا کردند آمدیم در راهرویی که بچه‌ها جمع شده بودند. نیم‌ ساعت بعد ناصریان دست مرا گرفت و وارد اتاق کرد وارد اتاقی شدم بعد از این‌که چشم‌بند را برداشتم دیدم تعدادی ایستاده یا نشسته در حال قدم ‌زدن در اتاق جمع شدند. آن آخوندی که رو به ‌رو نشسته بود و سؤال و جواب می‌کرد حسینعلی نیری رئیس هیأت بود آن‌ که به دیوار تکیه داده بود و گاه مسخره می‌کرد اسماعیل شوشتری بود.

وي 16 سال وزير دادگستري دولت رفسنجاني و خاتمي بوده است