محمد علی نصرتی زگلوجه

محمد علی نصرتی زگلوجه

سمت در قتل عام 1367: رئیس زندان تبریز

سمت و شغل كنوني:  دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شر

بعداز فرمان خميني مبني بر كشتار زندانيان مجاهد و مبارز در تابستان 67  محمدعلي نصرتي از اعضاي هيئت مرگ در شهر تبريز بود، وي نجارخانه زندان را كه از زمان شاه براي كارهاي انتفاعي زندانيان ساخته شده بود تبديل به محل اعدام زندانيان ميكند،  براساس گفته شاهدان، وي در هنگام اعدام  روي يك مبل راحتي نشسته و دستور حلقه آويز شدن گروهي زندانيان را ميداد .

وي تا مدتها يكي از فرمانده نيروي انتظامي در آذربايحان شرقي وغربي بوده است، وي  جريان خيزش مردم تبريز در سال 1385 در سركوب مردم نقش جدي داشت.