میرزا نجف آقازاده

میرزا نجف آقازاده

سمت در قتل عام 1367: رئيس هيئت مرگ استان
سمت و شغل كنوني: بازنشسته قوه قضاييه- رئيس دفترمكارم شيرازي در آذربايجان شرقي

براساس حكمي كه بطور مستقيم بعنوان حاكم شرع استان از خميني و موسوي اردبيلي براي قتل عام هاي 67 دريافت كرده بود تاييد نهايي احكام اعدام هاي شهرهاي تبريز، اردبيل و مراغه را بر عهده داشته است. وي در تبريز احكام 250 نفر و در اردبيل احكام 70 نفر امضا نموده است.
در جريان قتل عام هاي 67 در آذربايجان شرقي در سه شهر تبريز، اردبيل و مراغه اعدام ها صورت گرفته است.
مسئوليت هاي آخوند آقازاده: حاكم شرع دادگاههاي انقلاب استان، مديركل دادگستري است