خلیل عابدی

خلیل عابدی

سمت در قتل عام 1367: حاکم شرع تبریز
سمت و شغل كنوني: در حال حاضر در تبريز دفتر وكالت دارد.
حاكم شرع در تبريزي در دهه 60 و در قتل عام 67 در تبريز جزو هيئت مرگ بودند.
وي در حال حاضر به وکالت در شهر تبریز مشغول است .