جواد علي اكبريان

جواد علي اكبريان

سمت در قتل عام 1367:   معاون وزير اطلاعات

سمت و شغل كنوني:  معاون آستان شاه عبدالعظيم

جواد علي اكبريان در قتل عام 67  در هيئت مرگ معاون وزير اطلاعات بود و نفري بود كه در هيئت وزارت اطلاعات كه در رأسش پورمحمدي بود، قرار داشت، جواد علي اكبريان در سالهاي اول انقلاب اسلامي به عنوان مسئول تحقيقات دادستاني كل انقلاب و نيز در سمت دادستان انقلاب گنبد و اصفهان فعاليت داشته است. وي همچنين مسئوليت معاونت‌هاي طرح و برنامه، اداري مالي و اطلاعات خارجي وزارت اطلاعات  را در دوران وزارت محمدريشهري برعهده داشت . بعداز خروج از اطلاعات درسال 1368 مدتها معاونت بين‌المللي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و قائم مقام   اين سازمان شد. وي درحال حاضر معاون ريشهري در آستان شاه عبدالعظيم  درشهرري تهران است.