حسين میرصادقی

حسين میرصادقی

سمت در قتل عام 1367:  دادستان اردبیل

سمت و شغل كنوني:   نامشخص است

ميرصادقي از اهالي شهر  زنجان بود  كه در سال 60 دادستان اردبيل شده بود تا سال 66 بهمراه يك تيم سه نفره بنامهاي اكبري، بيات(داديار و معاون دادستان)  در دادستاني اربيل  در تمامي اعدامها وشكنجه زندانيان مشاركت مستقيم داشت .ميرصادقي در سال 67 نيز جزو  آمران قتل عام بود، كه به همراه هيئت مرگ استان به براي رسيدگي به اين مساله به اردبيل رفته بود