حسن ظريف جلالي

حسن ظريف جلالي

سمت در قتل عام 1367:   رئيس زندان

سمت و شغل كنوني: درسال 78 بدليل بيماري مرده است

در دوران قتل عام ها رئيس زندان بوده

وي بعداز پيروزي انقلاب در اداره زندانهاي خراسان و دادستاني انقلاب فعاليت داشت و در سركوب نقش داشت