علی فلاحیان

علي فلاحيان 

سمت در قتل عام 1367:   جانشين وزير اطلاعات

سمت و شغل كنوني: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

فلاحيان قبل از سال 53 از حكام شرع دادگاههاي خوزستان بوده و در قتل و كشتار مستقيم دست داشته است.

در7نوامبر2007 به درخواست دادگستري آرژانتين فلاحيان بدليل دست داشتن در انفجار مركز يهوديان تحت تعقيب است.

همچنين به دليل طراحي ترور ميكنوس و محكوميت غيابي دادگاه آلمان تحت تعقيب است.