غلامحسین محسنی اژه‌ای

غلامحسين محسني اژه اي

سمت در قتل عام 1367:  نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات

سمت و شغل كنوني:   معاون اول قوه ي قضاييه و سخنگوي اين قوه

در قتل عام هاي 67 وي بعنوان  نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات در حلقه تصميم گيري اجراي اعدام ها حضور فعال داشت.

ديده بان حقوق بشر خواهان محاكمه غلامحسين محسني اژه اي به اتهام جنايت عليه بشريت در جريان قتل عام ها شده است. اتحاديه اروپا درسال 2011برای دست‌داشتن اژه اي در نقض جدی حقوق بشر و آزار مردم ایران در جریان وقایع 1388  تحت تحريم قرار داده است.