الله وردي مقدسي فر

الله وردي مقدسي فر

سمت در قتل عام 1367:   حاكم شرع

سمت و شغل كنوني:  معاون حقوقي و جانشين ديوان عدالت اداري

در دوران قتل عام وي حاكم شرع رشت و عضو اصلي هيئت مرگ اين شهر بود،  وي با كمك آخوند ديگري بنام حيدري و  اعضاي هيئت مرگ  در دادگاههاي چند دقيقه اي بعداز سئوال جواب رأي به اعدام مجاهدين و مبارزين در رشت ميداده است.

وي بعداز سال 1360  بعنوان حاكم شرع در استان مازندران و گيلان نيز در قتل و كشتار فعاليت داشته است.