حسین موید عابدی

عليمراد حيدري 

سمت در قتل عام 1367:  جانشين حاكم شرح رشت و  حاكم شرع شهرهاي شرق گيلان

سمت و شغل كنوني:    وي مرده است.

 

وي عضو هيئت مرگ استان گيلان بود، در صدور احكام اعدام به آخوند مقدسي فر حاكم رشت كمك ميكرد، خودش نيز بعنوان حاكم شرع شهرستانهاي شرق گيلان عمل ميكرد.