علي خامنه اي

علي خامنه اي

منصب در زمان قتل عام 67: رئيس جمهور و عامل كليدي تصميم گيري
مقام و منصب فعلي: رهبر

خامنه ای و علی اکبر هاشمی رفسنجانی در آغاز قتل عام همراه خمینی مشغول به کار بودند. جانشين سابق خمینی حسین علی منتظری در نامه ای گفت که خمینی براي تصمیم گیری هاخوفناك خود از اين دو نفر مشورت ميگرفت