علي داديزاده

علي داديزاده

سمت در قتل عام 1367:   معاون دادستان

سمت و شغل كنوني:  استاد اخلاق در تبريز       

وي مدتي امام جمعه شهر جلفا بوده است. در حال حاضر بعنوان استاد اخلاق در شهر تبريز فعاليت دارد