علي اكبر هاشمي رفسنجاني

علي اكبر هاشمي رفسنجاني

 

موقعیت در زمان قتل عام سال 1988: رئیس مجلس و معاون فرمانده نیروهای مسلح، مقام رسمی دوم رژیم بعد از خمینی.

پست و مقام فعلی: رئیس شورای استقرار امور خارجه؛ عضو مجمع کارشناسان (بالاترین قوه تصمیم گیری رژیم که وظیفه انتخاب جانشین رهبر را دارد)
رفسنجانی رئیس جمهور ایران از سال 1989 تا سال 1997 بود. او رئیس مجمع تشخيص مصلحت سالهای 2007 تا 2011 بود.