علی عبداللهی علی آبادی

علی عبداللهی علی آبادی

سمت در قتل عام 1367:  رئيس زندان نيروي دريايي

سمت و شغل كنوني:  معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح

براساس گفته های يك شاهد عيني هیات مرگ در رشت از مقامات محلی تشکیل شده و  شامل چهار نفر، نماینده دادستانی، نماینده اطلاعات، بازجوی پرونده و عبداللهی رئیس زندان بود.  براساس آنچه از شهادت زندانیان مختلف بر می آید،  در زندان نيروي دريايي رشت حدود 120 زنداني حضور داشت كه در قتل عام ها فقط دو نفر زنده ماندند، بنا به اضهارات شاهدات عبدالهي نقش جدي در اعدام اين اسرا داشت.