احمد نوريان

احمد نوريان

سمت در قتل عام 1367:   رئيس زندان ديزل آباد كرمانشاه

سمت و شغل كنوني:  معاون هماهنگ كننده قرارگاه ثارالله سپاه در تهران              

در مقطع قتل عام سال 67 رئيس زندان ديزل آباد بوده و بعنوان عضو هيئت مرگ فعال بوده است، وي به همراه عبدالرضا مصري عضو هيئت مرگ ، بعنوان بازجويان و شكنجه گران بي رحم در كرمانشاه و در بين مجاهدين در بند مشهور بودند