عبدالرضا مصري

عبدالرضا مصري

سمت در قتل عام 1367:   نماينده دادستان انقلاب

سمت و شغل كنوني:    نماينده مجلس دهم از كرمانشاه          

وي بين سالهاي 60 تا 65 ، سربازجو و شكنجه گر بود و  باعنوان داديار دادستاني كرمانشاه و معاون دادستاني