عباسعلی سلیمانی

عباسعلی سلیمانی

سمت در قتل عام 1367:  امام جمعه

سمت و شغل كنوني:  نماينده خامنه اي در زاهدان و نماینده م خبرگان

وي بعنوان امام جمعه در جريان كشتار زندانيان در بابلسر فعال بود. سيستم قضايي بابلسر با اعمال نظر وي كار ميكرد.

وي در خاطراتش نوشته كه با نظر علما بدليل فعاليت هاي مجاهدين در بابلسر وي را از سال 1359 براي مقابله با مجاهدين امام جمعه آن شهر كرده بودند، وي در سال 1380 با حكم خامنه اي بعنوان نماينده خامنه اي در استان سيستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان منصوب شد و تا كنون نيز در همين سمت فعاليت ميكند.