محمد موسوی خوئینی ها

محمد موسوی خوئینی ها

سمت در قتل عام 1367: عضو شورای عالی قضایی – دادستان كل كشور

سمت و شغل كنوني: عضو مجمع روحانيون

وي درجريان سفارت گيري آمريكا نماينده خميني درميان «دانشجويان مسلمان پيرو خط امام» بود. در سال 1364 از طرف خميني به دادستاني كل كشور منصوب شد و تا 1368 در اين سمت بود.