نمايشگاه يادبود شهيدان سربدار قتل‌عام۶۷ در بروکسل

نمایشگاه یادبودی در شهر بروکسل در بزرگداشت ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی قتل‌عام شده در سال۶۷ به فرمان خمينی برگزار شد. این نمایشگاه که در کلوپ خبرنگاران در ساختمان رزيدنس پلاس شهر بروکسل پايتخت بلژيک برپا شده است. هم‌چنين در همبستگی با زندانيان اعتصابی در زندان گوهردشت کرج می‌باشد

در اين نمايشگاه دکتر آلخو ويدال کوادراس رئيس کميته بين‌المللي در جستجوي عدالت، پروفسور اريک داويد کارشناس برجسته حقوق بين‌المللی و خانم جولی وارد نماينده پارلمان اروپا از انگلستان از قسمتهاي مختلف اين نمايشگاه بازديد کردند.
دکتر آلخو ويدال کوادراس طي سخناني درباره قتل‌عام زندانيان سياسی به‌ويژه اعتصاب‌غذای زندانيان سياسی در گوهردشت کرج گفت:
در حال حاضر شاهد نقض گسترده حقوق‌بشر توسط رژيم ايران در رابطه با ۲۱زنداني سياسی که در زندان گوهردشت در اعتصاب‌غذا به‌سر مي‌برند، مي‌باشيم. آنها بيش از يک ماه است که در اين وضعيت به‌سر مي‌برند و مراقبت‌هاي پزشکي را نپذيرفته‌اند و بيشترشان در شرايط بحراني هستند. پس اين وظيفه (آزادي خواهان) و مدافعان حقوق‌بشر در سراسر جهان است تا نظر مردم، دولتمردان، مسئولان، و کشورهاي دموکراتيک جهان رو به اين موضوع جلب کنند. رژيم ايران همواره از استراتژي سرپوش گذاري بر روي مسايل با غالب کردن سکوت خبری استفاده مي‌کند.

پروفسور اريک داويد نيز طي سخنان کوتاهی در اين نمايشگاه ضمن ابراز همبستگی با زندانيان اعتصابی گوهردشت کرج و تقدير از پايداري آنها اظهار داشت:
مبارزه مجاهدين خلق ايران يک ارزش است و بايد مورد توجه و حمايت قرار بگيرد. چرا که اين مبارزه براي آزادي بيان است، مبارزه عليه بنيادگرايي مذهبي است و ارزشی در راستای رعايت قوانين انسانی و حقوق‌بشر است. از اين جهت مبارزه مجاهدين خلق ايران براي من بسيار با ارزش مي‌باشد و بايد اين پرنسيب را در ايران و جهان ارج گذاشت و پشتيباني کرد با توجه به شرايط بي‌قانوني حاکم بر ايران، اينگونه نمايشگاهها و فعاليتهای شما، بسيار مؤثر است که مي‌توانيد واقعيت آنچه که در ايران مي‌گذرد را به جامعه بين‌المللي و افکار عمومي برسانيد و به‌خصوص اين نمايشگاه در کنار دفاترکميسيون و اتحاديه اروپا می‌تواند صداي مردم شما باشد و جنايات رژيم ايران را به تصوير بکشد. اين مبارزه مقدس حتي در شرايط سخت، بايد هم‌چنان ادامه داشته باشد و بسيار با ارزش است.

شما بدانيد که تنها نيستيد. به‌دليل پشتکار شما در مبارزه، وجدانهای بيدار از شما حمايت مي‌کنند.
در اين نمايشگاه هم‌چنين چند تن از زندانيان سياسي که بتازگی از جهنم آخوندی خارج شده و در خارج کشور به مقاومت ايران پيوسته‌اند شرکت داشتند و مشاهدات خود را از جنايات رژيم در زندانهای حکومت آخوندی، برای بازديد کنندگان بازگو کردند.

شهروندان بلژيکی و حاميان مقاومت ايران ضمن بازديد از نمايشگاه، قتل‌عام زندانيان سياسي را محکوم کردند و خواستار انجام تحقيقات حول اين جنايت و محاکمه سران و عوامل دست‌اندرکار قتل‌عام زندانيان سياسی شدند آنان هم‌چنين همبستگی خود را با زندانيان سياسی اعتصابی در گوهردشت کرج اعلام کردند.