جنبش دادخواهی67 – برپایی نمایشگاه ومحکوم کردن قتل عام ۱۹۸۸ در پاریس

جنبش دادخواهی67 – حامیان و هواداران مقاومت ایران ، در پاریس اقدام به برپایی نمایشگاهی در حمایت از جنبش دادخواهی ۳۰هزار زندانی سیاسی قتل عام شده در سال 1988 ، در میدان دانفورد روشرو پاریس برگزار کردند.

جنبش دادخواهی در بر گیرنده تمامی ایرانیان آزاده  و حامیان مقاومت ایران است که خواهان به محاکمه کشاندن آمران و عاملان و قاتلین رشیدترین فرزندان ایران میباشند که «سر به دار دارند و سر به تسلیم فرود نیاوردند».
در تابستان 1367، 30 هزار زندانی سیاسی که بسیاری از آنان دوره محکومیت خود را به اتمام رسانده  و در انتظار آزاد شدن بودند و یا زندانیانی که دوره محکومیت خود را سپری میکردند ، بفرمان خمینی و بر اساس فتوای دیو جماران ، قتل عام شدند .
اکنون جنبش دادخواهی به یک جنبش جهانی تبدیل شده است و حامیان و هواداران مقاومت ایران در شهرهای مختلف به برپایی آکسیون ها و نمایشگاه هایی برای شناساندن این جنبش به مردم جهان و همچنین افشا کردن این جنایت هولناک ،اقدام میکنند،و اکنون جنبش دادخواهی به یک جنبش جهانی تبدیل شده است .
در نمایشگاه پاریس ، با اجرای نمایشهای خیابانی و نصب تصاویر بخشی از شهیدان قتل‌عام 67 و هم‌چنین اسناد مربوط به این قتل‌عام به محاکمه عاملان جنایت علیه بشریت در قتل‌عام 67 فراخوان داده شد.