منتخبی از فعالیت‌های هموطنان و جوانان در داخل کشور در همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام۶۷

هر انسان آگاه می‌داند یک شعار نوشتن در مقابل این جلادان و جنايتكاران چه عواقبی در پی دارد. اما آنان يك صدا می‌گویند: «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم، تا عدالت (حکم خلق قهرمان ایران در روز قیام) در مقابل این جلادان صادر شود، مبشر نابودی سریع این رژیم هستند.
چرا كه ميداند دادخواهی، دادخواهی خون به ناحق ریخته زندانیان سیاسی۶۷، دادخواهی از تمام رنج یک خلق است، دادخواهی از تمامیت ستمی است که بر مردم ایران از طرف آخوندها روا داشته شده، دادخواهی تمام مردم ایران است که ۳۸سال به‌رغم تحمل تمامی سختی‌ها، هیچ‌وقت سر تسلیم فرود نیاوردند، دست از «نه» تاریخی‌شان به این رژیم جلاد برنداشتند، دادخواهی همه اعدام‌شدگان، دادخواهی همه شکنجه‌شدگان، دادخواهی تمامی کودکانی است که نشکفته در جامعه خمینی‌زده پرپر می‌شوند، دادخواهی تمام زحمتکشانی است که از خجالت نداشتن نان شب خودکشی می‌کنند، دادخواهی همه گورخوابان است.