در باره سایت جنبش دادخواهی

خورشیدواره‌های زمینی‌ نمرده‌اند
تا زنده هست آتشِ تب‌دار ۶۷
باید سکوت سنگی‌ ۳۰ ساله را شکست با همتی سترگ سزاوار۶۷
سایت جنبش دادخواهی 67
برای آنان که در جستجوی حقیقت اند و آنچه که سالیان حکومت دیکتاتوری آن را مخفی کرده است

نام‌های آن‌ها را خمینی پنهان کرد، اما نام‌آورترین زنان و مردان تاریخ معاصر ایران‌اند.
مزارهایشان را مخفی کرده‌اند، اما حاضرترین و آشکارترین وجود رزمنده ملت ایران‌اند.
و سال‌هاست بر سر دار رفته‌اند، اما سرود سرخ آزادی بر زبان آن‌ها جاری است

 

این جنبش اهداف زیر را دارد:‌

حضور سبز و رویان خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی بر سر مزار شهیدان و شریک شدن ما در مراسم های بزرگداشت با به اشتراک گذاشتن تصاویر آن

ایجاد محیطی برای فعالیت های جنبش دادخواهی و بلند کردن صدای عدالتخواهی

روشنگری و آگاهی از زوایای پنهان جنایت علیه بشریت در تابستان ۶۷ با شنیدن خاطرات، یادکردها، حماسه ها و بزرگداشت قهرمانان این واقعه

شرکت در کارزار ملی جمع‌آوری اطلاعات شهیدان، پیدا كردن مزارهای پنهان‌شده، و افشای اطلاعات و اسامی و محل استقرار و کروکی و تلفن آخوندها و جلادان دست‌اندرکار این جنایت

اطلاع یابی از حمایت های ‌پارلمان‌ها، احزاب سیاسی، سازمانهای مدافع حقوق بشر، رهبران مذهبی و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی در کشورهای مختلف برای همبستگی با جنبش دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی ایران و محکومیتها علیه اعدام و شكنجه در ایران

امضاگیری بیانیه ها و جمع آوری حمایت گسترده از همه مردم برای رساندن دادخواهی خون شهیدان