گواهی مجاهدخلق کبری جوکار در کنفرانس دادخواهی قتل‌عام۶۷

گواهی مجاهدخلق کبری جوکار در کنفرانس دادخواهی قتل‌عام۶۷

گواهی مجاهدخلق کبری جوکار در کنفرانس دادخواهی قتل‌عام۶۷

در کنفرانس دادخواهی قتل‌عام۶۷ – محاکمه عاملان و آمران در دادگاه بین‌المللی که روز دوشنبه ۲۴تیر ۹۸ در اشرف۳ برگزار شد. تعدادی از شاهدان زندانی و شاهدان قتل‌عام۶۷ در این کنفرانس شهادتهای خود را به حاضرین ارائه دادند.

صحبتهای کبری جوکار را درباره نحوه دستگیری و شکنجه خود و دیگر زندانیان و اعدام زنان باردار می‌شنویم.