وحشت ولی فقیه ارتجاع از جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷

وحشت ولی فقیه ارتجاع از جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷ ـ برنامه ای از سیمای آزادی

وحشت ولی فقیه ارتجاع از جنبش دادخواهی و به محاکمه کشاندن آمران قتل عام ۶۷ و فرستادن آخوند جلاد علی رازینی به تلویزیون