به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد احمد حسینی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد احمد حسینی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد احمد حسینی

 

مجاهدشهید احمد حسینی سال ۱۳۳۷ در شیراز متولدشد.

بعد از قیام ضدسلطنتی به صفوف مجاهدين پيوست و در جنبش ملی مجاهدین در شيراز فعالیتهای حرفه‌ای مبارزاتی خود را آغاز كرد.

بعد از قريب دوسالونیم فعالیتهاي سیاسی كه احمد در تمام مراحل آن با شور و عشق فراوان مسئولیتهایش را پیش میبرد، چندماه بعد از ۳۰خرداد۶۰ در جريان تهاجمات پاسداران به پایگاههای مجاهدین به اسارت دشمن درآمد.

شكنجههای وحشیانه دژخيمان رژيم، هرگز خللی در مقاومت و عزم و اراده او ايجاد نكرد. ازجمله بهمدت چند هفته او را در زندان سرپا نگهداشته بودند و در اثر اين شكنجه ديگر نمیتوانست روی پاهایش بایستد. دشمن برای درهم شكستن مقاومت احمد، اعلام كرده بود كه هيچكس حق ندارد با او حرف بزند و كسانی كه با او ارتباط برقرار میكردند مورد آزار و شكنجههای وحشیانه قرار میگرفتند.

ابتدا او را به ۵سال زندان محكوم كردند و هنگامی كه در زندان نتوانستند مقاومت او را درهم بشكنند، در یك محاكمه نمایشی، محكومیتش را به ۱۱سال زندان افزايش دادند.

احمد حسینی از شمار نخستین قهرمانان مجاهدی بود كه در جريان قتلعام زندانیان سیاسی در سال۶۷ برطنابهایدار بوسه زدند. از نخستين روزهای مرداد سال۶۷، گفتند كه ممنوعالملاقات شده است. چندی بعد ضمن تحويل دادن مختصری از وسایل او به خانوادهاش، خبر دادند كه اعدامش كردهاند. سپس محلی را در گورستان دارالرحمه شيراز بهعنوان محل دفن احمد بهخانوادهاش نشان دادند، اما بعد از چندهفته محل ديگری را بهعنوان محل دفن احمد معرفی كردند. درهرصورت اجازه ندادند كه خانواده هيچ مراسم ختم و ترحيمی برای فرزند شهيدشان برگزار كنند. كاركنان گورستان دارالرحمه گفتهاند همه شهیدان قتلعام۶۷ را در گورهای جمعی بهخاك سپردهاند و هیچیك از قبرهایی كه بهخانوادهها نشان دادهاند واقعی نيست.